радио марс

краят на ноември

Реклами

‘сребристите ручейчета на сълзите жизнерадостно се стичаха по посивелите бузи на Тъга и се сипеха върху клавишите с неуловимо тих звън, образувайки блестящи локвички във фините им вдлъбнатини, а белите букви блестяха на дъното им, уголемени. После локвичките се разрастваха, преливаха безшумно през ръба на клавиша и потъваха в тъмнината на клавиатурата, като в напукана от сушата…’

Еуфория сбръчи чело, изтри ‘сребристи’, написа ‘златисти’, а после изтри всичко, скочи от бюрото си и поривисто прегърна Тъга. Здрав Разум се засили със стола си и се хлъзна до тях, само колкото да изключи мокрия компютър на Тъга, а после се изпързаля обратно на мястото си, ухилен, в отговор на ярката усмивка на Еуфория.

Еуфория проследи с възхищение летящия му гръб, а после се наведе към приятелката си и нежно й прошепна:

– Виж какво намерих!

Тъга се втренчи в пистолета и протегна ръка.

Вятърът най-сетне разкъса грижливо залепения найлон и яростно нахлу през прозореца. Саксията падна върху бюрото на Тъга и черната, пухкава пръст засипа клавиатурата, а алените цветчета на мушкатото избухнаха като фойерверк и заваляха над пръстта и мокрите бузи на Тъга.

‘…напукана от сушата земя, попиваща, чакаща своите семена… кървави семена… не. Попиваща своите алени семена?… бе, глупости!… ?… ?…’ – помисли си Еуфория.

Но после цяла купчина листа полетя към нея, белите им остри криле запищяха около ушите й, а тя скочи щастливо и затанцува с тях. Хващаше ги и ги пускаше, и се смееше с глас. Здрав Разум се облегна на стола си, затвори очи и позволи на топлия вятър да развее косата и вратовръзката му, а всички останали гонеха листата или зяпаха Еуфория. Тъга също се разсмя, а от лицето й се сипеха мушкатови листенца.

По-късно имаше ново стъкло, в офиса беше тихо и тъмно, а на бюрото на Тъга, върху пръстта, тъмнееше гладък отпечатък от пистолет.

Реклами

Реклами