радио марс

три в едно

Реклами

Еуфория и Тъга вече почти лежаха на бара.

– Супермееен! – провикна се Еуфория и разклати празната си чаша в лицето на бармана, а челото й тупна върху изпънатата ръка.

Тъга я гледаше. Акварелният образ на Еуфория менеше цветовете си и Тъга отчаяно се мъчеше да разбере какво е станало с косата й. ‘Лилава е…’ помисли си тъжно и също плъзна чашата си за още. От това усилие главата й се отметна и сълзите й покапаха балистично по ръцете на Еуфория, по бара, по собствените й колене и дори една едра и блестяща шляпна в празната й чаша.

– Сипи им по едно малко от мен – изхриптя Еуфория, като се изправи замяно, посочи Тъга и рязко обтегна гръб. Гърдите й изгледаха бармана заплашително и той припряно извади втора чаша за Тъга, преглъщайки напиращия въпрос. Докато сипваше, се хилеше на късмета си.

– Вие двете сте прекалено ревливи – обяви Еуфория на Тъга и размаха чашата си. – Я се стегнете малко!

Тъга я чуваше като в баня, но посланието я трогна и тя също изправи гръб и вдигна глава. Сълзите й се спряха насред бузите и засрамено завиха към ушите й, а върху устата й се образува щедра усмивка.

– Откачалка – каза нежно, а Еуфория изпляска и се разсмя.

– Да го направим ли? – попита след малко Еуфория.

Тъга разплакано кимна.

Когато Добър Късмет и Здрав Разум нахлуха в заведението, всички други посетители се бяха изнесли. Тъга и Еуфория си шушнеха в едно сепаре, а Лош Късмет допиваше нещо червеникаво на бара. Барманът стискаше с ръце лявото ухо и устата си и се хилеше истерично през сълзи.

– Ще се оправи – заяви Лош Късмет, без да се обръща. – До утре ще е забравил.

Здрав Разум безмълвно прегърна Тъга, а Еуфория послушно се заклати след Добър Късмет.

Лош Късмет остана сам. Потренира хвърляне на бутилки, но след третата счупена се отегчи, потупа бармана по главата и си тръгна.

Реклами

Реклами